Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दाङ्ग

घोराही दाङ्ग

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

सम्पर्क

*


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दाङ्ग

ठेगाना : घोराही दाङ्ग

फोन नं : 082-560133

फ्याक्स : 082-560466

इमेल : daodang@moha.gov.np, cdoofficedang@gmail.com

मातहतका कार्यालयहरु