Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दाङ्ग

घोराही दाङ्ग

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

गन्ज बहादुर एम.सी.

  • गन्ज बहादुर एम.सी.

गन्ज बहादुर एम.सी.


गन्ज बहादुर एम.सी.
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सूचना अधिकारी
पद सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प.द्वितीय
सम्पर्क 9857857777
ठेगाना दाङ्गGhorahi 18,
बहाल मिति २०७६ असार १७