Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दाङ्ग

घोराही दाङ्ग

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

यज्ञ बहादुर बुढा


यज्ञ बहादुर बुढा


यज्ञ बहादुर बुढा
प्रशासकीय अधिकृत

शाखा प्रसाशन शाखा
पद प्रशासकीय अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल dang.ybudha35@gmail.com
सम्पर्क 9857850777
ठेगाना द‌गीशरण-१Dangisaran 1, दाङ्ग
बहाल मिति २०७५ असार १४