Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दाङ्ग

घोराही दाङ्ग

यज्ञ बहादुर बुढा


यज्ञ बहादुर बुढा


यज्ञ बहादुर बुढा
प्रशासकीय अधिकृत

शाखा प्रसाशन शाखा
पद प्रशासकीय अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल dang.ybudha35@gmail.com
सम्पर्क 9857850777
ठेगाना द‌गीशरण-१Dangisaran 1, दाङ्ग
बहाल मिति २०७५ असार १४