Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दाङ्ग

घोराही दाङ्ग

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दाङ्ग

घोराही दाङ्ग

सम्पर्क

*


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दाङ्ग

ठेगाना : घोराही दाङ्ग

फोन नं : 082-560466

फ्याक्स : 082-560466

इमेल : daodang@moha.gov.np, cdoofficedang@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100010597027745

मातहतका कार्यालयहरु