Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दाङ्ग

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दाङ्ग

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

कोठा नं. सहितको नागरिक बडापत्र 2076-05-12

जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङको कोठा नं. सहितको नागरिक बडापत्र

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने कार्यहरु र तिनलाई सम्पन्न गर्न अपनाउनु पर्ने प्रकृया र कार्यविधि स‌क्षेपमा उल्लेख भएको नागरिक वडापत्र यस प्रकार छ । 

क्र.सं.

सेवा सुविधाको प्रकार

सेवाग्राही वर्ग निकाय र व्यक्तिले पुर्‍याउनु पर्ने प्रकृया तथा प्रमाण

शुल्क/दस्तुर

लाग्ने समय

जिम्मेवार वा संलग्न पदाधिकारी/कर्मचारी वा उपशाखा/इकाई

कैफियत

 

नयाँ नागरिकताको लागि कोठा नं. १० र प्रतिलिपीको लागि कोठा नं. ११

 

नागरिकता प्रमाण पत्र जारी गर्ने

(क) वंशज

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- बसाई सराई भई आउनेको लागि थप प्रमाण

 

- विवाहित महिलाको लागि थप प्रमाण

 • सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा अध्यक्षबाट सिफारिस गरिएको फोटो सहितको अनुसूची फाराम,
 • अस्थायी निस्सा भए सो समेत पेश गर्ने,
 • बाबु वा आमा वा दाई-भाई वा काका वा जेठाबुबाको ना.प्र.पत्र वा यस्तै वंशज देखिने अन्य कागजात, नाता प्रमाणित,
 • अटो साईजको फोटो २ प्रति,
 • शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको फोटोकपि, जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र,
 • बाबु/आमा/दाजु/काका/जेठाबुबा/पति/ससुरा/सासु/हजुरबुबा/ वा एकाघरका व्यक्ति/तिन पुस्ता भित्रको व्यक्ति सनाखतको लागि उपस्थित हुनुपर्ने ।

 

 • अन्य जिल्लाबाट बसाई सरी आएकाहरुको हकमा बसाई सराई प्रमाणपत्र तथा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको फोटोकपि,
 • आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित जिल्ला बुझ्न सकिने ।

 

 • विवाह दर्ता प्रमाण पत्र/पतिको ना.प्र.प.को फोटोकपि,
 • एकाघरको पति/सुसरा/सासु/देबर/जेठाजुको ना.प्र.प. राखि सनाखत गर्नु पर्ने,
 • अन्य जिल्लाबाट विवाह भै आएकाको हकमा माइती जिल्ला समेत बुझ्नुपर्ने र माइती तर्फ आमा/बुबा/दाजू/भाई कसैको ना.प्र.प. पेश गर्नु पर्ने,
 • टोली अभिलेखमा दर्ता भएको हकमा अभिलेख र अन्य संलग्न कागजातमा सामान्य कुराहरु फरक परेमा एकिनको लागि थप प्रमाण बुझ्न सकिने ।

 

रु. १० को टिकट

प्रकृया पुरा भएपछि सोही दिन

 • उपसचिव/प्र.अ.हरु
 • नागरिकता फाँट

विदेशी नागरिक/सँग विवाह भई माइतीतर्फबाट वंजश ना.प्र.प्राप्‍त गरेको महिलाबाट जन्मिएको सन्तानहरुको हकमा अंगिकृत प्रक्रिया अबलम्बन गर्नुपर्ने ।

 

 

(ख) कर्मचारी परिवारको नाताले ना.प्र. जारी गर्ने

 • कार्यालय रहेको गा.वि.स./न‍.पा.को सिफारिस गराई अनुसूची १ फाराम २ प्रति,
 • बाबु वा आमाको नागरिकता प्रमाणपत्र र सनाखत,
 • कर्मचारी बहाल रहेको कार्यालको कार्यालय प्रमुखबाट सिफारिस,
 • शैक्षिक योग्यताको प्रमाण वा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र,
 • विवाहित महिलाको हकमा पतिको ना.प्र. र विवाह दर्ता प्रमाणपत्र र सनाखत/माईती तर्फको ना.प्र.प. ।

रु. १० को टिकट

प्रकृया पुरा भएपछि सोही दिन

 • स.प्र.जि.अ.
 • उपसचिव/प्र.अ.हरु
 • नागरिकता फाँट

 

 

 

(ग) जन्मको आधारमा नागरिकता प्रमाणपत्र लिएकाको हकमा उनीहरुका सन्तानलाई वंशज ना.प्र.प. जारी गर्दा

 • अनुसुची १ बमोजिम सिफारिस भई आउनु पर्ने,
 •  बाबुको नागरिकताको प्रतिलिपि र सनाखत,
 • जन्मदर्ता र शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र,
 • बसाईसराई आएको हकमा बसाई सराई र जग्गा धनि पुर्जा,
 • बाबुको नागरिकताको आधिकारीकता एकिन गर्ने, 
 • तर जन्मको नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्‍त गर्नु अगावै नागरिकता पाउनु पर्ने व्यक्ति जन्म भईसकेको हुनु पर्ने छ,
 • अस्थायी निस्सा भए सो समेत पेश गर्ने,
 • सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयको मुचुल्का सहितको सिफारिस पत्र,
 • अटो साईजको फोटो २ प्रति ।

रु. १० को टिकट

प्रकृया पुरा भएपछि सोही दिन

 • स.प्र.जि.अ.
 • उपसचिव/प्र.अ.हरु
 • नागरिकता फाँट

 

 

 

(घ) वैवाहिक अंगीकृत

 • सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयले गरि दिएको अनुसुची ७ फारामको सिफारिस र विवाह दर्ता,
 • पतिको ना.प्र.प. र सनाखत,
 • विदेशी मुलुकको नागरिकता त्याग्न सम्बन्धित अधिकारीलाई लेखिएको दरखास्तको छायाप्रति र उक्त दरखास्त रजिष्‍टर गरी पठाएको हुलाकको प्रमाण/रसिद,
 • प्रहरी सर्जमिन,
 • अटो साईजको फोटो २ प्रति,
 • वैवाहिक अंगीकृत प्राप्‍त गर्न अगावै पतिको मृत्यु भई सकेको अवस्थामा पतिको मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र, पतिसँग नाता खुल्ने ३ पुस्ता भित्रको व्यक्तिको नागरिकताको प्रतिलिपि र सनाखत ।

रु. १० को टिकट

प्रकृया पुरा भएपछि सोही दिन

 • स.प्र.जि.अ.
 • उपसचिव/प्र.अ.हरु
 • नागरिकता फाँट

 

 

नागिरकता प्रतिलिपि

(क) ना.प्र.प. हराई, च्यातिई, झुत्रो भई ना.प्र.प. लिन परेमा

 • ना.प्र.प. को छायाप्रति,
 • च्यातिइएको वा झुत्रो भएको ना.प्र.प.,
 • प्रतिलिपि अनुसूची फाराम गा.वि.स. वा न.पा. बाट फोटो प्रमाणित सहितको अनुसूची फाराम ।

रु. २० को टिकट

प्रकृया पुरा भएपछि सोही दिन

 • स.प्र.जि.अ.
 • उपसचिव/प्र.अ.हरु
 • नागरिकता प्रतिलिपि फाँट

 

 

 

(ख) अन्य जिल्लाबाट बसाई सरी आएका हकमा

 • सक्कलै ना.प्र.प.,
 • बसाई सराई,
 • साविक जिल्लाबाट ना.प्र.प.को अभिलेख,
 • जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा,
 • सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयबाट फोटो प्रमाणित सहितको ना.प्र.प. को प्रतिलिपि अनुसूची फाराम ।

रु. २० को टिकट

प्रकृया पुरा भएपछि सोही दिन

 • प्र.जि.अ.
 • स.प्र.जि.अ.
 • उपसचिव/प्र.अ.हरु
 • नागरिकता प्रतिलिपि फाँट

 

 

 

(ग) अन्य जिल्लाबाट विवाह भई आएका महिलाहरुको हकमा

 • साविक जिल्लाको सक्कलै ना.प्र.प.,
 • साविक जिल्लाबाट ना.प्र.प. को अभिलेख,
 • विवाह दर्ता,
 • गा.वि.स./न.पा. को सिफारिस,
 • पतिको ना.प्र.प.,
 • एकाघरका सनाखत गर्ने पति/ससुरा/सासु/देवर/जेठाजु,
 • सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयबाट फोटो प्रमाणित सहितको ना.प्र.प. को प्रतिलिपि अनुसूची फाराम ।

रु. २० को टिकट

प्रकृया पुरा भएपछि सोही दिन

 • स.प्र.जि.अ.
 • उपसचिव/प्र.अ.हरु
 • नागरिकता प्रतिलिपि फाँट

 

 

 

(घ) सम्बन्ध विच्छेद भई ना.प्र.प.को लिनुपर्ने भएमा

 • सक्कलै ना.प्र.प.,
 • सम्बन्ध विच्छेद दर्ताको प्रमाणपत्र/अदालतको फैंसलाको नक्कल,
 • माइती तर्फबाट सनाखत गर्ने बुबा/आमा/दाजु/भाई,
 • सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयबाट फोटो प्रमाणित सहितको ना.प्र.प. को प्रतिलिपि अनुसूची र सिफारिस पत्र,
 • अन्य जिल्लाबाट ना.प्र.प. लिएको हकमा साविक जिल्लाबाट ना.प्र.प.को अभिलेख संलग्न हुनु पर्ने ।

रु. २० को टिकट

प्रकृया पुरा भएपछि सोही दिन

 • स.प्र.जि.अ.
 • उपसचिव/प्र.अ.हरु
 • नागरिकता प्रतिलिपि फाँट

 

 

नाबालक परिचय पत्र

 • अभिभावकबाट निवेदन र सनाखत,
 • नाबालक बच्चाको बाबुआमाको ना.प्र.प. प्रतिलिपी,
 • बाबु आमा बाहेक अन्य अभिभावकले पेश गरेको खण्डमा निजको ना.प्र.प.को प्रतिलिपि/फोटो ३ प्रति,
 • जन्मदर्ता प्रमाणपत्र/नाता प्रमाणित/गा.वि.स./न.पा. को सिफारिस ।

रु. १० को टिकट

प्रकृया पुरा भएपछि सोही दिन

 • प्र.जि.अ.
 • स.प्र.जि.अ.
 • उपसचिव/प्र.अ.हरु
 • प्रशासन फाँट

 

 

राहदानी फाँटबाट प्रदान गरिने सेवाहरु कोठा नं. १५

 

राहदानी वितरण

(क) एम.आर.पि. राहदानी

 • एम आर पि साईजको फोटो टाँसीएको निर्दिष्‍ट फाराम २ प्रति भरी सम्बन्धित व्यक्तिले पेश गर्ने,
 • सक्कल ना‍‍.प्र.प. र सो को फोटोकपि ।

५,०००।

 

 • स.प्र.जि.अ.
 • उपसचिव/प्र.अ.हरु
 • राहदानी फाँट

 

 

 

(ख) अन्य जिल्लाबाट बसाई सरी आउनेहरुको लागि एम.आर.पि.

 • माथि (क) मा उल्लेखित कागजातको साथै बसाई सराई प्रमाण पत्र र यस जिल्लाको जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा,
 • ना.प्र.प. जारी भएको जिल्लाबाट ना.प्र.प. भीडान भै पहिले राहदानी लिए नलिएको एकिन भै आउनु पर्ने,
 • बसाई सराईको प्रमाणपत्र ।

५,०००।

 

 • स.प्र.जि.अ.
 • उपसचिव/प्र.अ.हरु
 • राहदानी फाँट

 

 

 

(ग) द्रुत सेवाको एम. आर. पि. लागि सिफारिस

 • एम आर पि साईजको फोटो टाँसीएको निर्दिष्‍ट अनुसूची फाराम ३ प्रति भरी सम्बन्धित व्यक्तिले पेश गर्ने,
 • सक्कल ना‍‍.प्र.प. र सो को फोटोकपि,
 • बेजिल्लाको भए ४(ख) बमोजिम गर्ने ।

रु. १० को टिकट

प्रकृया पुरा भएपछि सोही दिन

 • स.प्र.जि.अ.
 • उपसचिव/प्र.अ.हरु
 • राहदानी फाँट

 

 

 

(घ) नाबालक लाई एम.आर.पि. राहदानी

 • माथि ४ (क) मा उल्लेखित कागजातको साथै,
 • नाबालक परिचयपत्र ।

५,०००।

 

 • स.प्र.जि.अ.
 • उपसचिव/प्र.अ.हरु
 • राहदानी फाँट

 

 

 

(ङ) पहिले लिएको राहदानीको म्याद हुँदै अर्को एम.आर.पि. लिन परेमा

(अ) माथि ४ (क) मा उल्लेखित कागजातको साथै,

 • पहिले लिएको राहदानी ।

(आ) माथि ४ (क) मा उल्लेखित कागजातको साथै,

 • बिग्रेको, च्यातिएको वा कामै नलाग्ने सक्कलै राहदानी ।

५,०००।

 

 

१०,०००।

 

 • स.प्र.जि.अ.
 • उपसचिव/प्र.अ.हरु
 • राहदानी फाँट

 

 

 

(च) पहिले लिएको राहदानी हराएकोलाई पुनः एम.आर.पि. लिन

 • माथि ४ (क) मा उल्लेखित कागजातको साथै राष्‍ट्रिय स्तरको पत्रपत्रिकामा राहदानी हराएको सूचना प्रकाशित भएको ७ दिन पुग्नुपर्ने ,
 • हराएको विषयमा निवेदन,
 • खोजतलास गर्दा फेला नपरेको प्रहरी प्रतिवेदन ।

१०,०००।

 

 • स.प्र.जि.अ.
 • उपसचिव/प्र.अ.हरु
 • राहदानी फाँट

 

 

स्थानीय प्रशासन/ प्रशासन फाँट कोठा नं. ८ बाट प्रदान गरिने सेवाहरु

व्यक्ति प्रमाणित

 • सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन/नागरिकता र उपस्थिति,
 • विवरण फरक परेका कागजातहरु,
 • अभिभावकको किटानी सनाखत,
 • सम्बन्धित गा‍विस/नपा को सिफारिस ।

 

रु. १० को टिकट

प्रकृया पुरा भएपछि सोही दिन

 • स.प्र.जि.अ.
 • उपसचिव/प्र.अ.हरु
 • स्थानीय प्रशासन फाँट

 

 

(क) संस्था दर्ता

 • तोकिएको ढाँचामा प्रस्तावित विधान ३ प्रति र निवेदन,
 • कम्तीमा ९ जना पदाधिकारी र निजहरुको ना.प्र.प.,
 • स्थानीय तहको सिफारिस पत्र
 • पदाधिकारीहरुको चालचलन सम्बन्धी प्रहरी प्रतिवेदन,
 • आवश्यकता अनुसार बुझ्नुपर्ने कुरा भए बुझिने,
 • संस्था दर्ता ऐन २०३४ को अनुकुल भएको हुनु पर्ने,
 • उद्देश्य संक्षिप्‍त र प्रष्‍ट हुनु पर्ने ।  

रु. १० को टिकट

प्रकृया पुरा भएपछि सोही दिन

 • स.प्र.जि.अ.
 • उपसचिव/प्र.अ.हरु
 • स्थानीय प्रशासन फाँट

 

 

 

(ख) स‌स्था नविकरण

 • तोकिएको निवेदन फाराम/कार्यसमितिको निर्णय,
 • लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन/वार्षिक प्रगति विवरण/वार्षिक कार्ययोजना,
 • PAN दर्ता प्रमाण पत्र/संस्था दर्ता प्रमाणपत्र,
 • लेखा परीक्षकको अडिटर्स ईजाजत पत्र,
 • कार्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित जिविसको सिफारिस पत्र,
 • आन्तरिक राजस्व कार्यालको सिफारिस,
 • बालबालिकासँग सम्बन्धित भए महिला विकास कार्यालयको सिफारिस ।

रु. १० को टिकट

रु. ५०० र तोकिएको समयमा नविकरण नभएको अवस्थामा थप जरिवाना समेत लाग्ने छ ।

प्रकृया पुरा भएपछि सोही दिन

 • स.प्र.जि.अ.
 • उपसचिव/प्र.अ.हरु
 • स्थानीय प्रशासन फाँट

 

 

 

(ग) संस्थाको विधान संशोधन

 • विधान संशोधन गर्नु पर्ने कारण खुलाई साधारण सभाको २ तिहाई बहुमतबाट पारित निर्णयको प्रतिलिपी,
 • स्वीकृत सक्कल विधान,
 • तीन महले संशोधित विधानको ३ प्रति प्रमाणित प्रति ।

रु. १० को टिकट

प्रकृया पुरा भएपछि सोही दिन

 • स.प्र.जि.अ.
 • उपसचिव/प्र.अ.हरु
 • स्थानीय प्रशासन फाँट

 

 

 

(घ) संस्थाको जिल्लामा शाखा खोल्न

 • संस्था दर्ता प्रमाण पत्र र स्वीकृत विधानको सक्कल,
 • कार्य समितिको निर्णय,
 • शाखा विस्तार गर्न सकिने विधानमा व्यवस्था हुनु पर्ने ।

रु. १० को टिकट

प्रकृया पुरा भएपछि सोही दिन

 • स.प्र.जि.अ.
 • उपसचिव/प्र.अ.हरु
 • स्थानीय प्रशासन फाँट

 

 

 

(ङ) विधानको प्रतिलिपि तथा संस्था दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी

 • रित पुर्वकको निवेदन,
 • कार्य समितिको निर्णयको प्रतिलिपि,
 • संस्था दर्ता प्रमाणपत्र ।

रु. १० को टिकट

प्रकृया पुरा भएपछि सोही दिन

 • स.प्र.जि.अ.
 • उपसचिव/प्र.अ.हरु
 • स्थानीय प्रशासन फाँट

 

 

छापाखाना दर्ता

 • छापाखाना दर्ता भएको निकायको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,
 • कुनै संस्था वा स‍ंचालकहरु रहेको भए संस्था वा सचालकहरुको निर्णयको प्रतिलिपि, स्वीकृत विधान तथा अन्य प्रमाणको फोटोकपि तथा संस्था वा कम्पनीको भए छाप, व्यक्तिको भए फोटो ५/५ प्रति,
 • PAN मूल्य अभिवृद्धि कर वा आयकर सम्बन्धी प्रमाणपत्र र नविकरण भैरहेको प्रमाणको प्रतिलिपि,
 • छापाखाना संचालन गर्नेको नागरिकताको प्रतिलिपी,
 • छापाखाना संचालन गर्ने स्थानको घर जग्गाको प्रमाणको प्रतिलिपि, घर जग्गा अन्य व्यक्तिको भए निजको मन्जुरी नामाको कागज,
 • छापाखाना रहने स्थानको लोकेसन नक्सा,
 • छापाखानाका उपकरणहरु खरीद गरेको वा नामसारी भै आएको भए सो समेतको प्रमाणको प्रतिलिप,
 • आयात गरेको भए भन्सार महसूल तिरेको प्रमाण र इजाजत पत्रको प्रतिलिपि ।

रु. १० को टिकट

रु. १,०००।

प्रकृया पुरा भएपछि सोही दिन

 • स.प्र.जि.अ.
 • उपसचिव/प्र.अ.हरु
 • प्रशासन फाँट

 

 

पत्र-पत्रिका दर्ता

 • प्रकाशकको ४ प्रति फोटो र नागरिकताको प्रतिलिपि,
 • प्रकाशक संस्था भए संस्थाको छाप, प्रबन्धपत्र वा संस्थाको स्वीकृत विधान, प्रमाणपत्र नविकरण भएको प्रमाण, कर तिरेको प्रमाण, अडिट रिपोर्ट, संचालकहरुको बैठकको निर्णय समेतका कागजातको प्रतिलिपिहरु,
 • संचालकहरु सबैको ना.प्र.प.को प्रतिलिपी,
 • सम्पादकको शैक्षिक योग्यताको (एस.एल.सि. देखि स्नातक तहसम्मको) मार्कसिट, चारित्रिक प्रमाणपत्र र प्रोभिजनल सर्टिफिकेटका प्रतिलिपीहरु वा एस.एल.सि. उत्तीर्ण गरी पत्रकारितामा १० वर्ष कार्य गरेको सूचना विभागको प्रमाणपत्र समेतका प्रमाणहरुको प्रतिलिपि,
 • सम्पादकलाई प्रकाशकले नियुक्ति गरेको कागज तथा पत्रिकामा सम्पादक रही काम गर्ने बारेको सम्पादकको मन्जुरी नामाको कागज,
 • स्वीकृत छापाखानाबाट पत्रिका छाप्‍न मन्जुरी दिएको सिफारिस,
 • छापाखाना दर्ता भएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,
 • छापाखानाको प्रबन्धपत्रको प्रतिलिपि,
 • छापाखानाले कर तिरेको प्रमाणको प्रतिलिपि ।

 

दैनिक समाचार पत्रको लागि रु. १००। अर्ध साप्‍ताहिक रु. ७००। साप्‍ताहिक रु. ५००। पाक्षिक रु. ३०० र अन्य पत्रपत्रिका रु. २००

 

प्रकृया पुरा भएपछि सोही दिन

 • प्र.जि.अ.
 • स.प्र.जि.अ.
 • उपसचिव/प्र.अ.हरु
 • प्रशासन फाँट

 

 

नाम, जात, उमेर सच्याउन सिफारिस गरिने निर्णय पर्चा

 • जारी भएको ६ महिना ननाघेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र,
 • नागरिकता प्रमाणपत्र,
 • सम्बन्धित सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयको सिफारिस/ कार्यालयको सिफारिस,
 • सच्याउन पर्ने व्यहोरा खुलेको निवेदन र कागजात,
 • जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र ।

रु. १० को टिकट

प्रकृया पुरा भएपछि सोही दिन

 • प्र.जि.अ.
 • स.प्र.जि.अ.
 • स्थानीय प्रशासन फाँट

 

 

१०

पारिवारिक विवरण तथा शपथ पत्र प्रमाणित

 • शपथ पत्र बमोजिमको विवरण खुलेको सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयको सिफारिस,
 • मतृक पेन्सनरको पट्टा र ना.प्र.प.को प्रतिलिपि,
 • नाता प्रमाणित प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,
 • नाम जात फरक भएमा व्यक्ति प्रमाणित पत्रको प्रतिलिपि र दुई जना, साक्षिहरुको पेन्सन पट्टा र ना.प्र.प.को फोटोकपि सहित अनिवार्य रुपमा कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने,
 • सर्जमिन मुचुल्का,
 • पेश गरिएका छाँयाप्रतिका सक्कल कागजातहरु ल्याउनु पर्ने ।

रु. १० को टिकट

प्रकृया पुरा भएपछि सोही दिन

 • प्र.जि.अ.
 • स.प्र.जि.अ.
 • उपसचिव/प्र.अ.हरु
 • स्थानीय प्रशासन फाँट

 

 

११

द्धन्दपिडीतको लागि राहतको सिफारिस गर्ने

 • सम्बन्धित सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयबाट सिफारिस,
 • सम्बन्धित व्यक्तिको नाबालक परिचय पत्र/न.प्र.प.,
 • स्थानीय शान्ति समितिबाट सिफारिस भई आउनु पर्ने,
 • द्धन्दको प्रकार अनुसारको प्रमाण हुनुपर्ने जस्तै अंगभंग/घाइतेको लागि सरकारी अस्पतालमा तत्कालिन समयमा उपचार गरेको प्रेस्क्रीपसन,
 • हिरासत/अपहरणमा परेको भए प्रहरी कार्यालय वा कारागारको पत्र ।

रु. १० को टिकट

प्रकृया पुरा भएपछि सोही दिन

 • प्र.जि.अ.
 • स.प्र.जि.अ.
 • उपसचिव/प्र.अ.हरु
 • स्थानीय प्रशासन फाँट
 

 

कोठा नं. ९ DEOC बाट प्रदान गरिने सेवाहरु

१२

दैवी प्रकोप राहत

 • निवेदन र नागरिकता प्रमाणपत्र,
 • क्षतिको मूल्याङ्क खुल्ने प्रहरी प्रतिवेदन,
 • सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस,
 • घटना घटेको ३० दिन भित्र निवेदन गर्नुपर्ने ।

रु. १० को टिकट

प्रकृया पुरा भएपछि सोही दिन

 • प्र.जि.अ.
 • स.प्र.जि.अ.
 • लेखा शाखा

निर्धारित मापदण्ड बमोजिम राहत प्रदान गरिने

 

कोठा नं. १३ मुद्धा फाँटबाट प्रदान गरिने सेवाहरु

 

१३

मुद्दा

 • विभिन्न ऐनद्धारा प्रदत्त अधिकार अन्तर्गतका मुद्दाहरु मुद्दा दायर गर्ने प्रकृया अन्तर्गत दायर गर्नु पर्ने,
 • मुद्दाको फैसला गर्ने अंग पुगेपछि फैसला गरिने ।

 

प्रकृया पुरा भएपछि सोही दिन

 • प्र.जि.अ.
 • मुद्दा फाँट

 

 

१४

ठाडो उजुरी/ शान्ति सुरक्षाको लागि निवेदन

 • कारण खुल्ने गरी यथेष्‍ट कागजात सहित निवेदन दिनु पर्ने,
 • कारण खोली जिउ ज्यानको सुरक्षाका लागि पिडितले निवेदन दिनु पर्ने ।

रु. १० को टिकट

प्रकृया पुरा भएपछि सोही दिन

 • प्र.जि.अ.
 • स.प्र.जि.अ.
 • उपसचिव/प्र.अ.हरु
 • मुद्दा फाँट

 

 

कोठा नं. ४ लेखा फाँट

 

 

 

 •  

 

 

 •  

 

 

 


Per Page :
Loading कोठा नं. सहितको नागरिक बडापत्र ...
मिति कोठा नं. सहितको नागरिक बडापत्र विवरण फाईलहरु एक्सन
2076-05-22 कोठा नं. सहितको नागरिक बडापत्र

2076-05-22
Loading कोठा नं. सहितको नागरिक बडापत्र ...
पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2078-07-11 16:39:32

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दाङ्ग

Powered By: ProActive Developers